Europos evangelinių institutų vertybės


Visi Europos evangeliniai institutai ir mokyklos, akredituotos, ar siekiančios akreditacijos Europos Evangeliškoje Akreditavimo Asociacijoje (EEAA), pritaria žemiau išvardytoms pagrindinėmis vertybėms.

 1.  Ištikimybė doktrinai

 • Mokyklos doktrina yra evangeliška ir pagrįsta Šventuoju Raštu.
 • Programoje yra tvirta biblinių studijų dalis.

 2.  Bažnyčios pasitikėjimas

 • Mokykla turi gerą reputaciją evangeliškoje bendruomenėje ir bendrauja su evangeliškomis bažnyčiomis bei organizacijomis.
 • Mokykloje skiriamas dėmesys bendruomenės, kuriai ši tarnauja, reikmėms ir lūkesčiams.
 • Lavinant studentus, mokykla funkcionuoja kaip bažnyčių partneris.

 3.   Akademinis meistriškumas

 • Mokykloje siekiama suteikti tam tikslui tinkamas mokomąsias priemones.
 • Mokykloje studentai ir dėstytojai raginami atskleisti savo intelektualinį potencialą.
 • Mokykloje siekiama taip parengti studentus, kad šie nepaliautų mokytis visą gyvenimą.

 4.   Funkcionavimas bendruomenės principu

 • Mokykla funkcionuoja kaip tam tikra kultūrinė mokslo bendruomenė.
 • Mokyklos bendruomenė yra vieta, kur bręstama dvasiškai, ugdomas charakteris ir tarnavimo įgūdžiai.
 • Mokykla demonstruoja bendradarbiavimą, įsijungusi į kitų teologinių mokyklų tinklą.

 5.   Integruotas požiūris

 • Mokyklos programos integruoja ir išlaiko pusiausvyrą tarp akademinės kokybės, dvasinio ir asmenybės formavimosi bei tarnavimo efektyvumo.
 • Mokykloje yra daugybė įvairios mokymosi veiklos skirtingiems rezultatams pasiekti.
 • Šio subalansuoto požiūrio laikosi tiek dėstytojai, tiek kiti darbuotojai. 

 6.   Siekis pasitarnauti

 • Mokykloje aktyviai demonstruojama ir skatinama tarnaujanti lyderystė.
 • Mokyklos programoje siekiama išugdyti absolventus, galinčius tarnauti besikeičiančiame kontekste.
 • Mokyklos programoje turėtų būti siekiama tinkamumo tam tikram tikslui, į ją turėtų būti įtraukta įvertinta tarnystės patirtis. 
 • Mokyklos siūlo savo studentams ir absolventams profesinį orientavimą ir konsultavimą dėl tarnystės.

 7.   Susitelkimas į rezultatus

 • Mokyklos veiklą įkvepia numatomi rezultatai buvusių studentų gyvenime ir Dievo karalystėje.
 • Mokykla turi rūpestingai suformuluotą misiją ir strateginį planą.

8.   Sąžiningumas

 • Mokykloje yra tam tikri vidinio kokybės užtikrinimo būdai.
 • Mokykloje nuolat peržiūrimi tikslai, programos ir visas darbas.
 • Mokykla viešumoje pateikiama tiksliai, skaidriai ir tikroviškai.
 • Mokyklos vadovybė, dėstytojai ir kiti darbuotojai yra atskaitingi.

 9.   Kompetentingas vadovavimas

 • Mokyklos darbas yra aiškus, teisėtas, jos vadovavimo struktūros yra nedviprasmiškos,  o sprendimai priimami bendrai.
 • Mokyklos vadovaujamasis organas neturi interesų konfliktų.

 10.  Efektyvus tvarkymasis

 • Mokyklą prižiūri kvalifikuota administracija.
 • Mokyklos dėstytojų ir darbuotojų skaičius yra pakankamas, jie turi reikiamą kvalifikaciją.
 • Mokyklos dėstytojams ir darbuotojams suteiktos tinkamos darbo sąlygos.
 • Mokykla rūpinasi besitęsiančiu savo dėstytojų ir darbuotojų lavinimu.
 • Mokyklos finansiniai sandoriai yra skaidrūs, mokykla yra atskaitinga ir perspektyvi.

 11.  Kontekstualizacija

 • Mokyklos mokymosi veikla, tikslai ir struktūra egzistuoja kaip atsakas į konkretų kontekstą ir jo dalyvių poreikius.
 • Mokyklos programa yra kultūriškai aktuali, ji turi pakankamą skaičių kvalifikuoto vietinio personalo.
 • Mokykla puoselėja tokią krikščionišką dvasią ir pasaulėžiūrą,  kuri gali pritaikyti teologinį pažinimą tam tikram kontekstui.