Mūsų vertybės


Dievas ir Jo Žodis
Išpažįstame, kad pirmiausia bei visa savo širdimi, siela, protu ir jėgomis esame pasišventę Dievui – Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Bibliją laikome gyvojo Dievo įkvėptu ir patikimu Žodžiu, kuris yra galutinis mūsų tikėjimo ir elgesio standartas.

Dvasinis ugdymas ir akademinis išsilavinimas
Esame pasiryžę stropiai ir sąžiningai dalyvauti studijų programoje, siekdami dvasinio ugdymo ir akademinio išsilavinimo.

Mokinystė
Esame pašaukti būti Kristaus mokiniais, puoselėti šventumą tiek asmeniniame, tiek bendruomeniniame gyvenime, tobulindami savo dvasines dovanas bei tarnystės įgūdžius.

Evangelijos sklaida
Atsiliepiame į Dievo pašaukimą skelbti Evangeliją Lietuvoje ir už jos ribų sielų išganymui ir Dievo šlovei.

Bendruomenė
Esame pasiryžę būti pasišventusi ir mylinti Dievą bendruomenė, mylėti, gerbti ir vertinti vienas kitą, neatsižvelgdami į mūsų bendruomenės narių tautinius, kultūrinius, socialinius ar denominacinius skirtumus.

Šeima
Šeimos gyvenimą vertiname kaip svarų krikščioniško dvasingumo kriterijų.